Algemene Voorwaarden

 

Hierin zijn opgenomen de bepalingen en regels waarmee Jahoo Springkussens werkt. Jahoo Springkussens, Jan Hoogstrate, 's Gravenstraat 247, 4567 AE Clinge, 06-23 82 75 22, info@jahooballonvaarten.nl, jahoospringkussens.nl, KVK 63991489, BTW NL073007444B01. Bij de verhuur van spring- en spelkussens en andere attracties of attributen werkt Jahoo Springkussens onder de handelsnaam Jahoo Ballonvaarten.

 

TOEPASSSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe Jahoo Springkussens zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.

Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene, die een overeenkomst met Jahoo Springkussens aangaat tot het huren van speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen, ballonvaarten en andere aanverwante artikelen, alsmede degene, die met Jahoo Springkussens omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Jahoo Springkussens dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld.

Afwijkende algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien Jahoo Springkussens hiermede schriftelijk akkoord is gegaan.

Deze algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op het personeel en hulpkrachten van Jahoo Springkussens, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, door wie Jahoo Springkussens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

 

OVEREENKOMST

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle gehuurde materialen en speeltoestellen worden door Jahoo Springkussens bezorgd tegen doorberekening van de bezorgkosten. In de gemeente Hulst is dit gratis. Daarbuiten stellen we gezamenlijk een prijs op.

Afmetingen en dergelijke gegevens in offertes en/of website weergegeven dienen dusdanig te worden gelezen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de gehuurde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door Jahoo Springkussens verzonden bescheiden en/of op website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.

Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de relevante omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan Jahoo Springkussens bekend waren ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst. Jahoo Springkussens is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar vóór de uitvoering van de overeenkomst wijziging komt. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien Jahoo Springkussens een opdracht per mail of schriftelijk heeft bevestigd.

 

VERHUUR

De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Jahoo Springkussens zich verbindt tot het verhuren van materialen en/of speeltoestellen.

Jahoo Springkussens draagt zorg voor het vervoer van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen, welk vervoer geschiedt voor risico van Jahoo Springkussens. Boven de overeengekomen huurprijs wordt een afzonderlijke vergoeding ter zake van het vervoer in rekening gebracht.

De wederpartij draagt zorg, dat de plaats waarin Jahoo Springkussens de gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient af te leveren of op te halen op de met Jahoo Springkussens overeengekomen tijden voor Jahoo Springkussens toegankelijk is, dat er voldoende parkeermogelijkheid voor de transportmiddelen is en dat Jahoo Springkussens eventuele werkzaamheden kan verrichten op het door haar geplande tijdstip en op de door haar meest efficiënt geachte wijze. De wederpartij vrijwaart Jahoo Springkussens voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de in de vorige volzin bedoelde verplichting.

De wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de noodzakelijke aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220 Volt en minimaal 16 Ampère) voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een straal van 20 meter van de attractie.

De wederpartij draagt zorg dat ten tijde van de aflevering en het ophalen van de materialen en/ of speeltoestellen minimaal 1 persoon ter plaatse aanwezig is, die kan helpen bij het plaatsen en afbreken van het gehuurde object.

De wederpartij zal aan Jahoo Springkussens de extra kosten verschuldigd zijn welke voor Jahoo Springkussens ontstaan doordat niet, niet tijdig of niet geheel is voldaan. In geval van het niet aanwezig zijn van 1 persoon ter plaatse bij het afleveren en/of het ophalen wordt een meerprijs in rekening gebracht van €25 per bezoek. Voor ieder kwartier van oponthoud als gevolg van een omstandigheid zal €10 in rekening worden gebracht. Indien niet, niet tijdig of niet geheel voldaan is aan de voorwaarden behoudt Jahoo Springkussens zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

Onder een huurdag wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van verhuring, welke is aangegeven op de bevestiging, om 09:00 uur ’s ochtends en afloopt om 21:00 uur ’s avonds, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht.

De wederpartij heeft (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) niet het recht gehuurde materialen en/of speeltoestellen wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.

De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. De wederpartij is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. Van eventuele gebreken dient de wederpartij bij ontvangst melding te maken. Bij gebreke hiervan zal Jahoo Springkussens geacht worden de juiste materialen en/of speeltoestellen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient de wederpartij aan Jahoo Springkussens de kosten van herstel of vervanging van deze materialen en/of speeltoestellen door nieuwe materialen en/of speeltoestellen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de gehuurde materialen geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.

De wederpartij zal de gehuurde materialen en/of speeltoestellen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. De wederpartij is tegenover Jahoo Springkussens aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen en/of speeltoestellen ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De wederpartij vrijwaart Jahoo Springkussens voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde materialen of wegens onzorgvuldig gebruik.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder bij gebruik van het gehuurde zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf.

Jahoo Springkussens is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van materialen en/of speeltoestellen van Jahoo Springkussens te vrezen valt. In dit geval is Jahoo Springkussens niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de wederpartij de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

 

WAARBORGSOM

De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt genomen, aan Jahoo Springkussens een waarborgsom te overhandigen.

De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en bedraagt €50 per dag. Indien huurder verlenging van de huurovereenkomst wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Jahoo Springkussens de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.

De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Jahoo Springkussens de door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

ANNULERING

Een overeenkomst kan door de wederpartij steeds worden geannuleerd. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en heeft de hieronder omschreven gevolgen.

Indien een annulering geschiedt binnen 30 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Jahoo Springkussens 20% van de huursom te vergoeden.

Indien de annulering geschiedt binnen 14 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Jahoo Springkussens 35% van de huursom te vergoeden.

Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Jahoo Springkussens 50% van de huursom te vergoeden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebrekkig, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van een overeenkomst is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Jahoo Springkussens.

De wederpartij vrijwaart Jahoo Springkussens voor claims van derden ten gevolge van schade.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover Jahoo Springkussens het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt.

 

OVERMACHT

Indien Jahoo Springkussens door overmacht niet in staat is tijdig, geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft Jahoo Springkussens het recht om de overeenkomst te beëindigen, dan wel om onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te leveren, een en ander zonder dat Jahoo Springkussens gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.

Van overmacht aan de zijde van Jahoo Springkussens is sprake, indien Jahoo Springkussens na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en arbeidsongeschiktheid, alles zowel in het bedrijf van Jahoo Springkussens als bij derden, van wie Jahoo Springkussens de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld van Jahoo Springkussens ontstaan.

 

KLACHTEN

Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij onmiddellijk mondeling worden gemeld en vervolgens schriftelijk worden ingediend binnen 7 dagen na ontvangst en ingebruikneming van het gehuurde. Bij gebreke hiervan heeft Jahoo Springkussens het recht de klacht naast zich neer te leggen.

Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.

Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en andere verplichtingen.

 

BETALING

Betaling zal steeds plaats dienen te vinden contant of bij vooruitbetaling, zulks afhankelijk van de keuze van de wederpartij als blijkende uit de opdrachtbevestiging, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Indien de wederpartij niet contant bij de aflevering dan wel voorafgaand aan de aflevering betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.

Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover Jahoo Springkussens door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.

De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €250.

Jahoo Springkussens is steeds gerechtigd onbeperkte verrekening toe te passen.

 

ONTBINDING

In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, of ondercuratelestelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal Jahoo Springkussens gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Jahoo Springkussens en de wederpartij te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

De wederpartij doet afstand van haar beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in de artikelen 6:265 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

 

MEDEDELINGSPLICHT

De wederpartij dient Jahoo Springkussens onverwijld in te lichten indien beslag gelegd wordt dan wel dreigt te worden gelegd op het gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Jahoo Springkussens dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.

Wederpartij garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator onverwijld inzage geeft in de tussen de wederpartij en Jahoo Springkussens gesloten huurovereenkomst.

 

WIJZIGINGEN

Jahoo Springkussens is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Jahoo Springkussens die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene voorwaarden van toepassing waren.

 

DOMICILIE

Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Clinge. De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen, behoudens de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter op grond van het bepaalde in artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

 

TOEPASSELIJK RECHT

Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

 

CONSUMENTEN

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de bepalingen als hier beschreven niet van toepassing zijn.

Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien Jahoo Springkussens gebruik maakt van haar bevoegdheden als hier beschreven.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast in juni 2018.